Vad är ett CFD-kontrakt?

CFD betyder (Contracts For Difference) och låter mycket mer avancerat än vad det är.

Ett CFD-kontrakt är en spegel av den underliggande varan. Ta Ericsson som ett exempel. Om Ericsson B handlas på börsen med köpare vid 73 och säljare vid 73,25 tillhandahåller säkerligen en CFD leverantör ett instrument som då kallas Ericsson B CFD med köpare vid 72,95 och säljare vid 73,3. Alltså är köpkursen 0,05 sämre än vad den är på börsen och säljkursen är också 0,05 sämre än på börsen. Detta kallas för en spread och är ett av de sätt som CFD-företaget tjänar pengar på. Som kompensation för denna spread kan CFD-företaget tillhandahålla instrumenten utan något courtage.

Måste CFD-företaget lägga på en spread och i så fall varför? CFD-företagen måste inte alls lägga till någon spread och kan mycket väl tänkas tillhandahålla instrumenten till bättre priser än vad som existerar på börsen för att uppmuntra kunder att handla hos dem istället för på börsen. Oftast vill dock CFD-företaget lägga på en liten spread eftersom man då kan ta en så kallad hedge på börsen.

Vad betyder nu hedge? Om du köper ett CFD-kontrakt av ett CFD-företag betyder det att CFD-företaget är motpart och om du gör en vinst är det CFD-företaget som måste betala denna till dig och om du gör en förlust är det CFD-företaget som får denna. Detta betyder ju dock en risk för CFD-företaget som oftast har en begränsad kapitalbas och kan inte ta risken att alla kunder skulle tjäna på sina positioner på samma gång eftersom det egna kapitalet hos CFD-företaget då inte skulle räcka till att betala alla vinster. För kunden kallas detta för motpartsrisk.

Finns det alltså en risk för dig som kund? Helt klart. Vad händer om du har köpt 1000 CFD-kontrakt i Ericsson och tar hem vinst på säg 10 000 kronor samtidigt som CFD-företagets övriga kunder gör stora vinster och CFD-företaget inte har kapital nog att betala ut detta? CFD-företaget går då i konkurs och du får inte ut din vinst. I nämnda fall missar du ju bara en vinst men vad händer om du har blankat Ericsson aktier på vanliga börsen och sedan köpt CFD-kontrakt i Ericsson för att försäkra dig mot en kursuppgång? Helt plötsligt har du en förlust på börsen men eftersom CFD-företaget gick i konkurs fick du inte ut din vinst från din ”försäkring”.

De seriösa CFD-företagen har därför mycket hårda riskkriterier och får endast ha en egen risk på en viss procent av sitt kapital. När risken kommer över denna nivå måste CFD-företaget försäkra sig och går då till börsen för att köpa in sin position. För att CFD-företaget då skall tjäna något på din CFD-affär måste CFD-företaget ge en lite sämre kurs än vad som finns på börsen. Om du har köpt 1000 Ericsson CFD till 73,3 går alltså CFD-företaget till börsen och köper 1000 Ericsson aktier till 73,25 och tjänar 50 kr. Detta är naturligtvis sämre än att inte ta någon hedge på börsen och istället tjäna hela spreaden från 72,95 till 73,3 vilket betyder 0,35 och ger 350 kr i vinst. Bäst är alltså om CFD-företaget får in en köpare och en säljare på samma gång som tar ut varandra när det gäller risken.

Åter tillbaka till den första frågan, vad är ett CFD-kontrakt? I sitt grundläggande utförande är det alltså exakt samma sak som den underliggande varan men varierar utifrån att CFD-företagen applicerar varierande villkor vilket jag kommer gå igenom i nästa artikel.

/Stefan WillebrandCFD means (Contracts For Difference) and sounds a lot more complicated than it really is.

A CFD-contract is a mirror of the underlying financial instrument. Take Ericsson as an example. If Ericsson B is traded on the stock exchange with bid at 73 and offer at 73.25 I am sure that a CFD-company is offering a CFD called Ericsson B CFD with bid at 72.95 and offer at 73.3. This means that the bid is 0.05 worse than on the exchange and the offer is 0.05 worse than the exchange as well. This is called a spread and is one way that a CFD-company makes money. To compensate for this spread the CFD-company can offer the instrument without charging a commission.

Does the CFD-company have to add a spread and if so, why? A CFD-company does not have to add a spread at all and could very well offer the instrument with better prices than what is present on the exchange in order to attract customers to trade with them as opposed to the exchange. Most likely though the CFD-company wants to add a spread in order for it to hedge the position on the exchange and still make a profit.

Now, what is a hedge? If you buy a CFD-contract from a CFD-company it means that the CFD-company is the counter part to the trade and if you make a profit the CFD-company has to pay this amount to you. If you make a loss the CFD-company receives that amount as a profit. This possesses a risk for the CFD-company which usually has a limited amount of capital and cannot assume the risk that all customers would make profits at the same time. If this would happen the capital of the CFD-company would be depleted and not cover all the profits. For you as a customer this is called counterparty risk.

So, is there a risk for you as a customer? Most definitely. What if you bought 1000 CFD-contract in Ericsson and booked a profit of 10 000 SEK. At the same time all the other customers of the CFD-company makes profits as well. The CFD-company does not have enough capital to cover this and goes into bankruptcy which means that you will not get your profit. In this case you only missed out on a profit but what if you were short Ericsson on the stock exchange and you bought CFD-contracts as a hedge to insure against the share price going higher? Suddenly you have a loss on the exchange but since the CFD-company went into bankruptcy you will not get your profit from the insurance.

All serious CFD-companies utilize very strict risk criteria which only allows them to risk a certain percentage of their own capital. When the risk goes above this level the CFD-company has to hedge which they do on the exchange. In order for the CFD-company to make a profit on your CFD-trade the CFD-company has to offer you a worse quote than what is available on the exchange. If you bought 1000 Ericsson CFD at 73.3 the CFD-company can buy 1000 Ericsson shares on the exchange at 73.25 and book a profit of 0.05 per share or 50 SEK. Naturally this is not as good for the CFD-company as not having to initiate a hedge on the exchange since it would have made the whole spread, 73.3 – 72.95, which means 0.35 or 350 SEK. The best scenario for the CFD-company is if a buyer and a seller initiate the same position at the same time which mitigates the risk.

Let’s go back to the original question, what is a CFD-contract? In its purest form a CFD contract is the same thing as the underlying financial instrument but differs depending on the various terms that the CFD-companies attach to these products. I will go over these terms in the next article.

 /Stefan Willebrand

Comments

  1. Stefan Willebrand says:

    Tackar Reine

Kommentera

%d bloggare gillar detta: