Ett CFD-kontrakts egenskaper (del 1)

Ett CFD-kontrakt har ett antal olika egenskaper som måste beaktas innan ett konto öppnas hos någon CFD-leverantör.

De stora delarna är hävstång, övernattränta (funding rate), spread och handelstekniska villkor.

Idag vill jag skriva om själva hävstången vilket är den egenskap som brukar få störst kritik.

Hävstång
Det första som traditionella banker och mäklarfirmor använder som ett argument mot CFD är att risken skulle vara stor eftersom instrumentet har en hög hävstång. Själv tycker jag att detta främst är en fördel eftersom kunden har en valmöjlighet att använda hävstång eller inte.

Ta följande exempel, Sven Svensson har ett konto med 10 000 kronor och vill hellre förvalta detta själv än att köpa en fond och hoppas på det bästa. Problemet är att han inte kan få så stor spridning eftersom det fasta courtaget på aktier blir för högt i % om han skulle köpa aktier i 10 olika bolag för 1000 kronor per position. Ett fast courtage på 50 – 100 kronor skulle betyda 5 – 10 %.

Sven kanske också vill vara relativt kortsiktig och endast inneha positioner i 3 – 5 dagar. Han kanske också är komfortabel med att riskera 2 % av sin totala portfölj per position.

Ta Ericsson till exempel enligt diagrammet nedan.

Sven tror här att Ericsson skall fortsätta uppåt och vill köpa vid 74,55 med en stop loss vid den blå linjen som befinner sig vid 70,85. Detta betyder en risk på 3,7. Eftersom Sven är beredd att riskera 2 % av sin portfölj betyder det en risk på 200 kronor (200 / 3,7 = 54). Om Sven skulle köpa 54 aktier i Ericsson skulle det kosta 4 023 kronor och han skulle binda upp 40 % av sin portfölj i denna affär trots att han inte riskerar mer än 200 kronor. Istället skulle Sven kunna köpa 54 CFD-kontrakt där en säkerhet på ca 10 % skulle krävas, alltså 402 kronor vilket betyder att Sven endast binder upp 4 % av sin totala portfölj och kan därför använda 96 % till andra investeringar och få en stor riskspridning.

Alltså, om den som handlar CFD är medveten om hur riskerna och hävstången skall hanteras skapar dessa instrument oerhört effektiva möjligheter.

Det totalt motsatta är Bengt Bengtsson som öppnar ett konto med 10 000 kronor och köper maximalt med Ericsson aktier vid 74,55 utan att tänka på risken och vart han skall gå ur positionen. Han kan då köpa 1341 CFD-kontrakt till ett värde av 100 000 kronor. För varje krona som Ericsson skulle gå ned förlorar Bengt Bengtsson 13,4 % av sin totala portfölj och en nedgång på 7,5 kronor betyder att alla pengar är borta.

Jag vill också understryka att handel med optioner kan ge en avsevärd högre hävstång och innefattar fler variabler som till exempel tidsvärden vilket gör dessa avsevärt mer svårbedömda. CFD-kontrakten har alltså fått oförtjänt dåligt rykte vilket jag anser späds på av traditionella institutioner som ännu inte vill acceptera dessa instrument.

/Stefan Willebrand 

A CFD-contract has a number of properties which has to be considered before opening an account with a CFD-provider.

The main parts are leverage, overnight funding rate, spread and technical trading terms.

Today I will write about leverage which is the property that seems to be the main target for criticism.

Leverage
The main reason that traditional banks and brokers use as a reason for not using CFDs is that the risk is too great since the leverage is high. I think that this is mostly a good reason for using CFD-contracts since the customer can decide if leverage should be used or not.

Look at the following example, Sven Svensson has an account with 10,000 SEK and rather wants to manage this himself than buying a fund and hope for the best. The problem is that he cannot achieve a good diversification since the fixed commission will be too high in percentage terms if he were to buy share of 10 companies with 1000 SEK per position. A fixed commission of 50 – 100 SEK would mean 5 – 10 %.

Sven might also want to be relative short term in his trading and not hold positions for a longer time than 3 – 5 days. He might also be comfortable risking a total of 2 % of his portfolio per position.

Let’s look at Ericsson in the chart below as an example.

Sven thinks that Ericsson will continue to rise and wants to buy at 74.55 with a stop loss at the blue line which resides at 70.85. This means a risk of 3.7. Since Sven would like to risk 2 % of his portfolio this means a total risk of 200 SEK (200 / 3.7 = 54). If Sven were to buy 54 shares of Ericsson it would cost him 4,023 SEK and would tie up 40 % of his portfolio even though he is not risking more than 200 SEK. As an alternative Sven could buy 54 CFD-contracts which would require a margin of 10 %, in other words 402 SEK which would only tie up 4 % of his portfolio and he could use the remaining 96 % for other investments and achieve a good diversification.

So, if the person trading CFD-contracts is aware of the risks and how the leverage should be used these instruments offer a number of very efficient possibilities.

The complete opposite of Sven is Bengt Bengtsson who opens an account with 10,000 SEK and buys the maximum amount he can of Ericsson at 74.55 without thinking about the risk and where to exit the position. He could then buy 1341 CFDs which would mean a value of 100,000 SEK. For each full point that Ericsson would drop he would lose 13.4 % of his total portfolio and a drop of 7.5 points would mean that he lost all his money.

I would also like to point out that options can offer a much higher leverage and involves more variables like time value which makes the whole instrument a lot harder to evaluate. CFD-contracts has received more criticism than they deserve which is fueled by traditional institutions that are yet to accept these instruments.

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: