Dags för kortsiktig vinsthemtagning

US Dollarn har nu gått upp kraftigt under ett antal dagar och själv tar jag nu hem lite vinst på delar av min position så att jag kan öka på igen vid en rekyl. Jag kom in vid 6,56 och sålde nu delar vid 6,97 vilket ger en vinst på 6,25 % på bara 8 dagar vilket är mycket för en valuta. Jag räknar med att någon form av rekyl kommer och ökar då mitt innehav igen.

/Stefan WillebrandThe US Dollar has gained a lot during the last couple of days and I am selling part of my position to book some profit and prepare to buy more on a pull back. I entered at 6.56 and exited parts at 6.97 which mean a profit of 6.25 % in only 8 days which is a lot for a currency. I think that a short term pull back could occur and will then increase my position again.

/Stefan Willebrand

Sätt en stoploss på alla investeringar

Något som är lätt att glömma av är att sätta en risknivå på alla de investeringar som görs i en portfölj. Om fallhöjden i en investering är stor bör endast en mindre summa sattsas och tvärt om i de fall där risken är mindre för att på så sätt uppnå en balanserad risknivå per investering.

Om jag till exempel har 1 miljon i min portfölj och jag har beslutat att inte riskera mer än 5% av min portfölj per affär och vill köpa Ericsson vid 70kr med en stoploss vid 65kr skall jag köpa maximalt 10 000 aktier. Om jag vill köpa en fastighet skulle det i stort sett vara omöjligt eftersom det inte är en helt likvid tillgång och det blir svårt att hålla en stoploss där fastigheten säljs om den tappar 50 000 kr. Istället är det i så fall läge att gå med i en fastighetsfond eller köpa aktier i ett fastighetsbolag på börsen.

Självklart är det en stor skillnad mellan att köpa aktier i ett fastighetsbolag mot att köpa en fastighet själv. Riskerna är mycket större om du köper en fastighet men potentiella vinsten är också avsevärt högre. Om din portfölj är 1 miljon kronor är det alltså svårt att få en bra riskprofil om du går in i mindre likvida tillgångar och det kan då vara läge att separera portföljerna för att objektivt kunna bedömma de olika investeringarna.

Oavsett vilka investeringar som skall göras är det viktigt att själva konceptet definieras innan det praktiska investerandet börjar. Om inte detta äger rum är det i stort sett omöjligt att sedan utvärdera och besluta vilka koncept som skall allokeras mer investeringspengar eller avslutas.

Själv har jag i dagsläget investeringar i egna företag där jag tydligt har definierat mitt engagemang och mål. Samma sak gäller för mina valutainvesteringar samt räntebärande investeringar. Under nästkommande 6 – 12 månder utreder jag koncept inom kortsiktig trading (främst statistiskt arbitrage) samt investeringar i fastigheter vilket jag återkommer till under resan.

/Stefan WillebrandOne thing that is easy to forget is to put a risk limit on every investment that is being made in a portfolio. If the potential fall for an investment is great only a smaller sum should be invested and the other way around if the potential fall is small in order to achieve a balanced risk level for each investment.

If I for example have 1 million in my portfolio and I have decided to not risk more than 5% of my portfolio per investment and I want to buy Ericsson at 70kr with a stop loss at 65kr I can buy a maximum of 10,000 shares. If I want to buy property it would be almost impossible since it is not a liquid asset class and it would be hard to keep a stop loss where the property is sold if it falls 50,000 kr. Instead it might make sense to invest in a property fund or buy shares in a property company on the stock exchange.

Obviously there is a great difference between buying shares in a property company compared to buying property yourself. The risk is much greater if you buy property yourself but the potential reward is a lot higher as well. If your portfolio has a total value of 1 million SEK it is hard to achieve a good risk level if you invest in less liquid assets. It might make sense to separate the portfolio in order to objectively measure the various investments.

No matter which investments that are to be made it is important to define the concept before starting to invest. If the required time is not dedicated to this it is almost impossible to assess and decide which concepts should receive a higher allocation and which ones should be discontinued.

Currently I have investments in my own companies where I have defined my commitment and goals. The same thing applies to my currency investments and interest rate investments. During the next 6 – 12 months I will explore concepts within short term trading (mostly statistical arbitrage) and investments in property.

/Stefan Willebrand

Fallande volymer är negativt

Aktiemarknaden i USA uppvisar fallande volymer i handeln i samband med uppgången vilket illustreras av diagrammet nedan.

Idag rapporterades det på CNBC från England där studenter våldsamt demonstrerade utanför konservativa partiets högkvarter. Detta är vad som kallas ”decline in social mode” och något som sannolikt kommer förvärras om aktiemarknaden går in i en fallande trend.

Än så länge har US dollarn gått upp denna vecka trots att ”alla” sade att den skulle gå ned utifrån det senaste programmet gällande köp av amerikanska statsobligationer som riksbanken i USA beslutade om.

Jag är fortsatt negativt inställd till börsen på lång sikt (1 – 2 år) och positivt inställd till US dollarn. Metallerna har haft en otrolig uppgång och här känns det övervärderat.

/Stefan WillebrandThe US stock market shows falling volumes during the latest rise which is illustrated by the chart below.

Today CNBC reported from England where students violently demonstrated outside the headquarters of the conservative party. This is called a “decline in social mode” and something that probably will worsen if the stock market assumes a falling trend.

So far the US dollar has advanced this week even though “everyone” said that it would fall because of the announcement from the Federal Reserve that it would buy US debt.

I continue to view the stock market negatively for the long term (1 – 2 years) while I am positive to the US dollar. The metals have had an incredible rise and they feel overvalued.

/Stefan Willebrand

Optioner vs CFD

Med nästan varje person jag talar med i Sverige gällande CFD-marknaden möts jag av frågan om dessa instrument inte är det samma som optioner vilket jag tycker är fantastiskt. Skillnaden mellan CFD och optioner är mycket stor och CFD-kontrakten förenklar handeln avsevärt.

En option innehåller flera variabler som investeraren inte behöver beakta när det gäller handel med CFD.

En option innehåller tre viktiga variabler, tidsvärde, realvärde och lösendatum. Detta betyder att investeraren kan ha helt rätt i sin åsikt att en aktie till exempel skall gå upp men lyckas inte pricka in detta inom en viss tid eller får betala ett högre pris för optionen på grund av hög volatilitet.

Ett CFD-kontrakt innehåller inte någon av dessa variabler utan uppträder på exakt samma sätt som den underliggande aktien och det finns heller ingen speciell tid då investeraren måste avyttra kontraktet. På grund av detta anser jag att risken med CFD är avsevärt lägre än en option och investeraren kan också kontrollera riskerna på ett avsevärt mer överskådligt sätt.

Problemet är att CMC Markets och IG Markets har gått in i Sverige med en marknadsföring som är mer tilltalande för engelsmän och fokuserar på gambling istället för minimering av risker och ett mer seriöst budskap. Jag är dock säker på att detta kommer att ändras allt eftersom och de större aktörerna som Avanza, Nordnet och våra stora banker kommer att se fördelen med dessa produkter.

/Stefan WillebrandWith almost every person that I talk to in Sweden about the CFD-market i get the same question regarding what difference there is between CFD and Options which I find amazing. The difference between CFD and Options is great where CFD-contracts make it much easier for the investor.

An Option contains a number of variables which the investor does not have to consider when trading a CFD.

An Option contains three important variables, time value, intrinsic value and expiration time. This means that an investor can be totally right with the opinion about a stock going higher but because of the expiration time a loss occurs or the price paid was too high because of the volatility at the time of the purchase.

A CFD-contract does not contain any of these variables but acts exactly as the underlying stock with no expiration times. Because of this I think that the risk with a CFD is much less than the risk of an Option. At the same time the investor can be in total control of leverage and risks.

The problem is the fact that CMC Markets and IG Markets has approached Sweden the same way as they approached the UK with a focus on gambling and quick profits instead of focusing on diversification and minimizing risk which would give the product a much more serious image. I am totally convinced that the larger players like Avanza, Nordnet and the big banks has to see the positive features connected to this product and start offering CFD-contracts in a big way.

/Stefan Willebrand

FED fortsätter att stödja aktiemarknaden

Riksbanken i USA (FED = Federal Reserve) presenterade idag sitt räntebesked och ytterligare återköp av statspapper. Detta visar att FED fortsätter att stödja aktiemarknaden och vill göra allt de kan för att fortsätta främja en uppgång.

Själv bedömer jag läget som osäkert men jag skulle aldrig få för mig att gå emot en så här stark trend och blanka aktier. Jag ser heller inte några överreaktioner mot nedsidan. Om jag för tillfället hade haft tid för kortsiktig trading skulle jag fokuserat på köp av aktier med men för tillfället finns inte den tid som krävs för daytrading. Istället låter jag pengarna sitta på ett bra konto och tjäna ränta fram tills det uppstår möjligheter. Fortsatt är den möjlighet jag ser att köpa US dollar och bygga en position inför en cykel uppåt.

/Stefan WillebrandThe Federal Reserve in the US released their rate decision today and additional buybacks of government paper. This shows that the FED continues to support the stock market and wants to do everything it can to support a positive stock market.

Personally I view the current situation as unsure but would never go against this strong positive trend and short stocks. I do not see any overreactions to the downside so nothing to buy. If I at the moment would have had any time for short term trading I would focus on long stock positions but currently I do not have time for daytrading. Instead I am keeping the funds in a good bank account with interest until any opportunities arises. I continue to view the US dollar as an asset to buy and will continue to build a position for an upward cycle.

/Stefan Willebrand

Ett CFD-kontrakts egenskaper (del 3)

Spread
Den ”officiellt” största inkomstkällan hos en CFD-leverantör är den spread som leverantören tjänar. Spread betyder skillnaden mellan köp- och säljkurs. När en transaktion görs på börsen är det ingen part som tjänar spreaden men när det gäller CFD eller Spread Betting (”Spread Trading”) är det ”huset” eller ”leverantören” som tjänar denna spread då leverantören är motpart till transaktionen.

Just det faktum att leverantören kan tjäna spreaden är också anledningen till att leverantören inte behöver ta ut något courtage så länge volymerna (antalet kunder och affärer) är tillräckligt stort vilket gör att hela ”boken” balanseras. Med ”boken” menas leverantörens egna positioner. När en kund köper CFD-kontrakt är det leverantören som säljer och ligger då automatiskt blankad. Om samtidigt en annan kund säljer tar denne ut positionen som första kunden har resulterat i och leverantören har då ingen risk men har tjänat hela spreaden mellan köp och sälj.

Handelstekniska villkor
Med handelstekniska villkor menar jag de villkor som leverantören sätter på själva handeln. Till exempel kan det vara att kunden inte får lägga limit ordrar som är närmare den aktuella kursen än ett visst definierat avstånd. Enda anledningen till detta villkor är att leverantören skall kunna planera sitt eget agerande när det gäller att hedga sina positioner och försämrar förutsättningarna för kunden att tjäna pengar.

/Stefan WillebrandSpread
The largest “official” income stream for a CFD-provider is the spread which the provider makes. Spread means the difference between the bid and the offer. When a transaction is made on an exchange no one makes the spread but when it comes to a CFD or a Spread Bet the “house” or the “provider” is the one that makes the spread since it acts as counterparty to each trade.

The fact that the provider can make the spread is the reason that the provider would not have to charge a commission as long as the volumes (number of customers and trades) are large enough to achieve a balanced “book”. The “book” means the providers own positions. When a customer buys CFD-contracts the provider is the one that sells the contracts and thus ends up with a short position. If another customer at the same time sells the same instrument the provider’s position gets neutralized and does not carry a market risk but makes the whole spread.

Technical trading terms
With technical trading terms I mean the terms that the provider applies to the trading itself. For example it could mean that the customer cannot enter a limit order closer to the current market price than a certain amount. The only reason for this is that the provider can plan the hedging of its own book and thus makes it harder for the customer to make money.

/Stefan Willebrand