Ett CFD-kontrakts egenskaper (del 3)

Spread
Den ”officiellt” största inkomstkällan hos en CFD-leverantör är den spread som leverantören tjänar. Spread betyder skillnaden mellan köp- och säljkurs. När en transaktion görs på börsen är det ingen part som tjänar spreaden men när det gäller CFD eller Spread Betting (”Spread Trading”) är det ”huset” eller ”leverantören” som tjänar denna spread då leverantören är motpart till transaktionen.

Just det faktum att leverantören kan tjäna spreaden är också anledningen till att leverantören inte behöver ta ut något courtage så länge volymerna (antalet kunder och affärer) är tillräckligt stort vilket gör att hela ”boken” balanseras. Med ”boken” menas leverantörens egna positioner. När en kund köper CFD-kontrakt är det leverantören som säljer och ligger då automatiskt blankad. Om samtidigt en annan kund säljer tar denne ut positionen som första kunden har resulterat i och leverantören har då ingen risk men har tjänat hela spreaden mellan köp och sälj.

Handelstekniska villkor
Med handelstekniska villkor menar jag de villkor som leverantören sätter på själva handeln. Till exempel kan det vara att kunden inte får lägga limit ordrar som är närmare den aktuella kursen än ett visst definierat avstånd. Enda anledningen till detta villkor är att leverantören skall kunna planera sitt eget agerande när det gäller att hedga sina positioner och försämrar förutsättningarna för kunden att tjäna pengar.

/Stefan WillebrandSpread
The largest “official” income stream for a CFD-provider is the spread which the provider makes. Spread means the difference between the bid and the offer. When a transaction is made on an exchange no one makes the spread but when it comes to a CFD or a Spread Bet the “house” or the “provider” is the one that makes the spread since it acts as counterparty to each trade.

The fact that the provider can make the spread is the reason that the provider would not have to charge a commission as long as the volumes (number of customers and trades) are large enough to achieve a balanced “book”. The “book” means the providers own positions. When a customer buys CFD-contracts the provider is the one that sells the contracts and thus ends up with a short position. If another customer at the same time sells the same instrument the provider’s position gets neutralized and does not carry a market risk but makes the whole spread.

Technical trading terms
With technical trading terms I mean the terms that the provider applies to the trading itself. For example it could mean that the customer cannot enter a limit order closer to the current market price than a certain amount. The only reason for this is that the provider can plan the hedging of its own book and thus makes it harder for the customer to make money.

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: