Sätt en stoploss på alla investeringar

Något som är lätt att glömma av är att sätta en risknivå på alla de investeringar som görs i en portfölj. Om fallhöjden i en investering är stor bör endast en mindre summa sattsas och tvärt om i de fall där risken är mindre för att på så sätt uppnå en balanserad risknivå per investering.

Om jag till exempel har 1 miljon i min portfölj och jag har beslutat att inte riskera mer än 5% av min portfölj per affär och vill köpa Ericsson vid 70kr med en stoploss vid 65kr skall jag köpa maximalt 10 000 aktier. Om jag vill köpa en fastighet skulle det i stort sett vara omöjligt eftersom det inte är en helt likvid tillgång och det blir svårt att hålla en stoploss där fastigheten säljs om den tappar 50 000 kr. Istället är det i så fall läge att gå med i en fastighetsfond eller köpa aktier i ett fastighetsbolag på börsen.

Självklart är det en stor skillnad mellan att köpa aktier i ett fastighetsbolag mot att köpa en fastighet själv. Riskerna är mycket större om du köper en fastighet men potentiella vinsten är också avsevärt högre. Om din portfölj är 1 miljon kronor är det alltså svårt att få en bra riskprofil om du går in i mindre likvida tillgångar och det kan då vara läge att separera portföljerna för att objektivt kunna bedömma de olika investeringarna.

Oavsett vilka investeringar som skall göras är det viktigt att själva konceptet definieras innan det praktiska investerandet börjar. Om inte detta äger rum är det i stort sett omöjligt att sedan utvärdera och besluta vilka koncept som skall allokeras mer investeringspengar eller avslutas.

Själv har jag i dagsläget investeringar i egna företag där jag tydligt har definierat mitt engagemang och mål. Samma sak gäller för mina valutainvesteringar samt räntebärande investeringar. Under nästkommande 6 – 12 månder utreder jag koncept inom kortsiktig trading (främst statistiskt arbitrage) samt investeringar i fastigheter vilket jag återkommer till under resan.

/Stefan WillebrandOne thing that is easy to forget is to put a risk limit on every investment that is being made in a portfolio. If the potential fall for an investment is great only a smaller sum should be invested and the other way around if the potential fall is small in order to achieve a balanced risk level for each investment.

If I for example have 1 million in my portfolio and I have decided to not risk more than 5% of my portfolio per investment and I want to buy Ericsson at 70kr with a stop loss at 65kr I can buy a maximum of 10,000 shares. If I want to buy property it would be almost impossible since it is not a liquid asset class and it would be hard to keep a stop loss where the property is sold if it falls 50,000 kr. Instead it might make sense to invest in a property fund or buy shares in a property company on the stock exchange.

Obviously there is a great difference between buying shares in a property company compared to buying property yourself. The risk is much greater if you buy property yourself but the potential reward is a lot higher as well. If your portfolio has a total value of 1 million SEK it is hard to achieve a good risk level if you invest in less liquid assets. It might make sense to separate the portfolio in order to objectively measure the various investments.

No matter which investments that are to be made it is important to define the concept before starting to invest. If the required time is not dedicated to this it is almost impossible to assess and decide which concepts should receive a higher allocation and which ones should be discontinued.

Currently I have investments in my own companies where I have defined my commitment and goals. The same thing applies to my currency investments and interest rate investments. During the next 6 – 12 months I will explore concepts within short term trading (mostly statistical arbitrage) and investments in property.

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: