Bra exempel på förnuftigt företagande

Jag kom precis tillbaka från den årliga bolagsstämman för investeringsbolaget Melker Schörling AB som är ett utmärkt exempel på förnuftigt företagande. Ledningen har en stor förståelse för de finansiella marknaderna och deras portföljbolag och arbetar för att bibehålla låg eller ingen belåning i investmentbolaget. Genom att se till att hålla krutet torrt för mer utmanande tider kan de se till att de kan stödja sina portföljbolag och göra nya förvärv om de uppstår.

Om jag skulle behöva välja bara ett investmentbolag att investera i skulle jag välja MSAB, med undantag för mitt eget Willebrand Invest naturligtvis 😉

/ Stefan WillebrandI just came back from the annual shareholders meeting of the investment company Melker Schörling AB which constitutes a great example of sound business. The management team has a great understanding of the financial markets and their portfolio companies and works to maintain low or no debt in the investment company. By making sure they have their powder dry for more challenging times they are making sure that they can support their portfolio companies and make great acquisitions if they arise.

If I would have to select only one investment company to invest in I would select MSAB, except for my own Willebrand Invest of course 😉

/Stefan Willebrand

Att skapa värde för alla intressenter

För att öka chansen till framgång som entreprenör måste du skapa värde för alla intressenter. Vad menar jag med intressenter? Tja, kunder, slutanvändare, anställda, ägare etc. Kort sagt, alla som har ett intresse i ditt företag och dina produkter eller tjänster. Visst, du kan ha vissa kortsiktiga framgångar som bygger på ”the greater fool theory” men inte i långa loppet.

Om jag går tillbaka till mig själv, vad gör mitt företag Bricknode för att uppnå detta? Den finansiella mjukvaruplattform som Bricknode utvecklar använder all den senaste teknologin för att sänka kostnaderna och öka vinsterna för dess intressenter.

Kunder – licenstagare av Bricknode Financial System kan erbjuda ett storskaligt finansiellt system utan att ha någon IT-personal för utveckling eller underhåll. Eftersom affärsmodellen för Bricknode bygger på att förvärva ”partners” i motsats till ”kunder” är de fasta kostnaderna för dessa partners mycket låga. Bricknode deltar genom att få royalty från varje transaktion, när vår partner tjänar pengar gör Bricknode det också. Detta innebär att Bricknode deltar i risken som partnern har och blir kompenserad genom att få del av uppsidan.

Slutanvändare – slutanvändarna av Bricknode Financial System vinner genom att kunna använda ett toppmodernt finansiellt system som stödjer alla former av finansiell verksamhet utan någon kostnad för slutanvändaren. Allvarligt, varför är det fortfarande inte möjligt att få strömmande aktiekurser i realtid när du loggar in på din internetbank?

Anställda – genom att bevara kulturen hos ett litet företag kan Bricknode införa ny teknik mycket snabbt och utveckla och främja dess anställda som också deltar som ägare i bolaget, alla vinner.

Ägare – ägarna av Bricknode erhåller uppenbarligen vinster från den genererade vinsten samt också intellektuellt genom att få en chans att påverka bolaget och få feedback från ledningen.

Detta är några exempel på intressenter och idéer och vad värdeskapande kan innebära.

/ Stefan WillebrandTo increase the chance of success as an entrepreneur you have to create value for all stakeholders. What do I mean by stakeholders? Well, customers, end users, employees, owners etc. In short, everyone that has an interest in your company and your products or services. Sure, you can have some short-term success relying on the greater fool theory but not for the long run.

Going back to myself, what is my main company Bricknode doing to achieve this? The financial software platform that Bricknode is developing is using all the latest technological developments in order to lower costs and increase profits for all parties.

Customers – licensees of the Bricknode Financial System is able to offer a large scale financial system without having any IT-staff for development or maintenance. Since the business model for Bricknode is based on acquiring “partners” as opposed to “customers” the fixed costs for the partners are very low. Bricknode participates by getting royalty from each transaction so when our partner makes money Bricknode makes money as well. This means that Bricknode participates in the risk that the partner has in return for a cut of the upside.

End users – the end users of the Bricknode Financial System gains by being able to use a top line financial system that supports all forms of financial activity without any cost for the end user. Seriously, why is it still not possible to get real time streaming stock quotes when you log on to your online bank?

Employees – by preserving the “small company” – culture Bricknode is moving quickly to adopt new technology and to develop and promote its employees who are also participating as owners in the company, everyone gains.

Owners – the owners of Bricknode obviously gains from the generated profits but also intellectually by getting a chance to influence the company and getting feedback from management.

These are some examples of stakeholders and ideas of what value creation can occur.

/Stefan Willebrand

Tillbaka på bloggen!

Efter en period av otroligt hårt arbete är jag nu tillbaka igen på bloggen. Så, vad har jag gjort? Bland annat har jag bildat ett nytt hostingföretag som redan är lönsamt och heter Financial Hosting Solutions Sweden AB, jag har bildat ett publikt investmentbolag som heter Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com som kommer att bli noterat på en börs i Sverige under sommaren med över 100 aktieägare.

Inom investmentbolaget har jag ackumulerat alla mina innehav för att effektivisera mina insatser och skapa en möjlighet för mina ”followers” att delta i allt jag gör.

Mitt huvudprojekt, Bricknode AB, har nått sin andra fas där det är dags för leverans och har redan börjat att sälja. Denna vecka har Bricknode flyttat in i ett helt nytt kontor i Gothia Science Park i Skövde och ockuperar nu 283 kvm på översta våningen i flaggskeppsbyggnaden som kallas Portalen.

Bricknode har nu bevisat sig med ett team som har exekverat perfekt enligt plan. Jag ser fram emot att uppdatera er kontinuerligt om våra framsteg och jag vill tacka personerna på Gothia Science Park för deras stora stöd och det otroliga teamet på Bricknode!

Jag måste också tacka min familj för den backup som de har givit mig och stått ut med de långa timmarna på jobbet, utan dem hade detta inte varit möjligt!

/Stefan WillebrandAfter a period of excruciatingly hard work I am now back again at the blog. So, what have I been doing? Amongst other things I have founded a new hosting company that is already profitable and is named Financial Hosting Solutions Sweden AB, I have founded a public investment company called Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com which will become listed on an exchange in Sweden during the summer with over 100 shareholders.

Within the investment company I have aggregated all my holdings to streamline my efforts and create an opportunity for my followers to participate in everything that I do.

My main project, Bricknode AB, has reached its second stage where it is time for delivery and is already making sales. This week Bricknode has moved into a brand new office space within Gothia Science Park in Skövde now occupying 283 sq. meters on the top floor of the flagship building called Portalen.

Bricknode has now proved itself with the team executing perfectly according to plan. I am looking forward to updating you continuously on our progress and I would like to thank the people at Gothia Science Park for their great support and the unbelievable team at Bricknode!

I must also thank my family for backing me up and putting up with the long hours at work, without them non of this would be possible!

/Stefan Willebrand