Att skapa värde för alla intressenter

För att öka chansen till framgång som entreprenör måste du skapa värde för alla intressenter. Vad menar jag med intressenter? Tja, kunder, slutanvändare, anställda, ägare etc. Kort sagt, alla som har ett intresse i ditt företag och dina produkter eller tjänster. Visst, du kan ha vissa kortsiktiga framgångar som bygger på ”the greater fool theory” men inte i långa loppet.

Om jag går tillbaka till mig själv, vad gör mitt företag Bricknode för att uppnå detta? Den finansiella mjukvaruplattform som Bricknode utvecklar använder all den senaste teknologin för att sänka kostnaderna och öka vinsterna för dess intressenter.

Kunder – licenstagare av Bricknode Financial System kan erbjuda ett storskaligt finansiellt system utan att ha någon IT-personal för utveckling eller underhåll. Eftersom affärsmodellen för Bricknode bygger på att förvärva ”partners” i motsats till ”kunder” är de fasta kostnaderna för dessa partners mycket låga. Bricknode deltar genom att få royalty från varje transaktion, när vår partner tjänar pengar gör Bricknode det också. Detta innebär att Bricknode deltar i risken som partnern har och blir kompenserad genom att få del av uppsidan.

Slutanvändare – slutanvändarna av Bricknode Financial System vinner genom att kunna använda ett toppmodernt finansiellt system som stödjer alla former av finansiell verksamhet utan någon kostnad för slutanvändaren. Allvarligt, varför är det fortfarande inte möjligt att få strömmande aktiekurser i realtid när du loggar in på din internetbank?

Anställda – genom att bevara kulturen hos ett litet företag kan Bricknode införa ny teknik mycket snabbt och utveckla och främja dess anställda som också deltar som ägare i bolaget, alla vinner.

Ägare – ägarna av Bricknode erhåller uppenbarligen vinster från den genererade vinsten samt också intellektuellt genom att få en chans att påverka bolaget och få feedback från ledningen.

Detta är några exempel på intressenter och idéer och vad värdeskapande kan innebära.

/ Stefan WillebrandTo increase the chance of success as an entrepreneur you have to create value for all stakeholders. What do I mean by stakeholders? Well, customers, end users, employees, owners etc. In short, everyone that has an interest in your company and your products or services. Sure, you can have some short-term success relying on the greater fool theory but not for the long run.

Going back to myself, what is my main company Bricknode doing to achieve this? The financial software platform that Bricknode is developing is using all the latest technological developments in order to lower costs and increase profits for all parties.

Customers – licensees of the Bricknode Financial System is able to offer a large scale financial system without having any IT-staff for development or maintenance. Since the business model for Bricknode is based on acquiring “partners” as opposed to “customers” the fixed costs for the partners are very low. Bricknode participates by getting royalty from each transaction so when our partner makes money Bricknode makes money as well. This means that Bricknode participates in the risk that the partner has in return for a cut of the upside.

End users – the end users of the Bricknode Financial System gains by being able to use a top line financial system that supports all forms of financial activity without any cost for the end user. Seriously, why is it still not possible to get real time streaming stock quotes when you log on to your online bank?

Employees – by preserving the “small company” – culture Bricknode is moving quickly to adopt new technology and to develop and promote its employees who are also participating as owners in the company, everyone gains.

Owners – the owners of Bricknode obviously gains from the generated profits but also intellectually by getting a chance to influence the company and getting feedback from management.

These are some examples of stakeholders and ideas of what value creation can occur.

/Stefan Willebrand

Kommentera

%d bloggare gillar detta: