Financial Hosting Solutions Sweden AB: Gekko Global Markets Ltd. utökar hostingavtal

Gekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) har valt att utöka sitt hostingavtal med Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko har varit kund hos FHS sedan bolaget bildades och har nu behov av att kraftigt expandera sin serverpark och väljer att utöka sitt samarbete.

”Gekko har mycket höga krav på sin driftsmiljö på grund av den realtidshandel inom finansiella produkter som företaget bedriver. Vi är mycket nöjda med att Gekko uppskattar de tjänster som vi levererar inom high-end segmentet för finansiella tjänster och väljer att expandera samarbetet kraftigt.

FHS fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar för finansbolag då FHS har en avsevärd spetskompetens inom detta område.”, säger FHS Ordförande Stefan Willebrand.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) och utgör 14 % av totala portföljvärdet. FHS är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 21 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

Ladda ned press release som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, Ordförande
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@financialhostingsolutions.comGekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) has decided to expand its hosting agreement with Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko has been a client of FHS since the company was founded and now has the need to expand its farm of servers.

”Gekko has very high demands on the server environment because of the real time financial services which it offers. We are very satisfied with the fact that Gekko appreciates the services which we offer within the high-end segment of financial services and wants to expand the partnership.

FHS focuses on delivering customized solutions for financial companies where FHS has extensive experience.”, says the Chairman of FHS Stefan Willebrand.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) and represents 14 % of the total portfolio value. FHS is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 21 % of the total portfolio value and is considered a group company of Willebrand Invest.

Download the press release as PDF.

For more information contact:

Stefan Willebrand, Chairman
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@financialhostingsolutions.com

Willebrand Invest AB (publ): Gekko Global Markets Ltd. genererar rekordvolymer

På grund av den extrema volatiliteten på börsen har Gekko sett rekordhöga volymer under de senaste veckorna och genererade inkomster över 250,000 GBP. Den nyligen implementerade riskmodellen fungerade på ett mycket tillfredställande sätt vilket resulterade i att den bästa dagen genererade inkomst över 65,000 GBP medan den sämsta dagen genererade en förlust om 20,000 GBP.

Gekko planerar en uppgradering av sin teknologiplattform inom kort och lanserade nyligen en ny hemsida på www.ggmarkets.com.

Gekko har även etablerat sig aktivt på Facebook genom http://www.facebook.com/GekkoMarkets och http://www.facebook.com/pages/Gekko-Global-Markets-Deutschland/122565044502149 för den tyska divisionen vilken skall lanseras inom kort.

Besök även Next Generation Finance Invest AG (www.nextgfi.com) http://www.facebook.com/nextgenerationfinance vilka är huvudägare av Gekko och nära partners till Willebrand Invest.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 14 % av totala portföljvärdet.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

Ladda ned hela nyheten som PDFDue to the extreme market volatility Gekko saw record trade volume during the last couple of weeks and generated revenues above 250,000 GBP. The newly implemented risk model worked very well which resulted in the largest daily positive P&L swing being 65,000 GBP in contrast to the largest negative day which was 20,000 GBP.

Gekko is planning an upgrade of its technology platform and recently launched a new site at www.ggmarkets.com.

Gekko has actively established itself on Facebook at http://www.facebook.com/GekkoMarkets and http://www.facebook.com/pages/Gekko-Global-Markets-Deutschland/122565044502149 for the German division which will launch shortly.

Also visit Next Generation Finance Invest AG (www.nextgfi.com) http://www.facebook.com/nextgenerationfinance which is majority owners of Gekko and close partners to Willebrand Invest.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 14 % of the total portfolio value.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Download the news item as PDF

En sund investering i en fallande börs

I dagens stormiga börsklimat och i synnerhet i samband med den pågående nyemissionen och listningen av Willebrand Invest uppstår ofta frågan hur bolaget hanterar börsfallet och om/hur det påverkar oss. Självklart är det aldrig positivt att se stora globala värden gå upp i rök men samtidigt är det i sådana här situationer som de bästa affärerna uppstår. Jag kommer klart ihåg förra nedgången under 2009 då vi köpte aktier som Swedbank runt 20 kronor och SEB runt samma nivå och jättar som Goldman Sachs handlades ned till runt 50 dollar.

Willebrand Invest har inte som affärsmodell att spekulera eller investera på börsen, Willebrand Invest har istället för avsikt att bygga värden tillsammans med Entreprenörer både lokalt och globalt. Om portföljbolagen sedan blir börsnoterade för att skapa en likviditet och en möjlig exit så är det något helt annat än ett investmentbolag som har sina stora innehav i börsnoterade bolag.

Willebrand Invest har inte som avsikt att köpa Swedbank vid 20 kronor och sälja vid 40 kronor några veckor senare, Willebrand Invest har däremot ambitionen att bygga företag med ett fåtal anställda till vinstdrivande organismer som genererar värde för alla inblandade.

Min största framgång är när vi byggde SYCAP Group från ett insatt kapital på 1 miljon till ett bolag värderat till 100 miljoner, för att upprepa det i Swedbank till exempel hade vi varit tvungna att köpa vid 20 kronor och sälja vid 2000 kronor.

Vi är riskkapitalister, entreprenörer och företagsbyggare med en drivkraft att skapa värden åt kunder, anställda och ägare, bara genom den grundläggande värderingen kan vi åstadkomma en långsiktig värdeökning som vida överstiger den som kan erhållas på börsen. Börsen i sig är bara ett verktyg för oss att använda när vi skapar våra bolag. Det centrala för oss är att generera vinster i verksamheten vilket kan förse oss med goda utdelningar och exitmöjligheter då de rätta tillfällena uppstår.

Svaret på frågan är alltså att vi står på en oerhört stark grund som baseras på kunskap och engagemang vilket inte kan nervärderas av börsens svängningar. Willebrand Invest anser jag därför är en mycket god långsiktig investering för dig som vill ha en absolut avkastning över tid och vara delaktig i att bygga framtiden!

Stefan Willebrand, VD Willebrand Invest

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

 In today’s turbulent stock market and especially in the context of the ongoing share offer and listing of Willebrand Invest I often get asked how the company handles the current stock market, and if / how it affects us. Of course it’s never good to see major global values ​​go up in smoke but it is in these situations that the best opportunities occur. I clearly remember the last bear market in 2009 when we bought the shares of Swedbank around 20 SEK and SEB around the same level, and giants such as Goldman Sachs traded down to around 50 dollars.

The business model of Willebrand Invest is not to speculate or invest in the stock market; instead Willebrand Invest intends to build value together with entrepreneurs both locally and globally. The portfolio companies may become publicly traded in order to create liquidity and to facilitate a possible exit, but is quite different from an investment company whose significant holdings is in listed companies.

Willebrand Invest has no intention to buy Swedbank at 20 SEK and selling it at 40 SEK a few weeks later, Willebrand Invest, by contrast, aims to build companies with few employees into profitable organisms that generate value for all stakeholders.

My greatest success is when we built SYCAP Group from an invested capital of 1 million SEK into a company valued at 100 million SEK, to repeat this in Swedbank, for example, we had been forced to buy at 20 SEK and sell at 2,000 SEK.

We are venture capitalists, entrepreneurs and creators of businesses with an incentive to create value for customers, employees and owners; only by sticking to these basic values ​​can we achieve long-term increase in value that far exceeds what can be obtained on the stock market. The stock market itself is just a tool for us to use when we create our companies. The key for us is to generate profits in the businesses, which can provide us with good dividends and exit opportunities when the right opportunities arise.

The answer is that we are on a strong foundation based on knowledge and commitment which cannot be influenced by the stock market swings. Willebrand Invest, I believe, therefore, is a very good long term investment for those who want an absolute return over time and be involved in building the future!

Stefan Willebrand, CEO of Willebrand Invest

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com