Financial Hosting Solutions Sweden AB: Gekko Global Markets Ltd. utökar hostingavtal

Gekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) har valt att utöka sitt hostingavtal med Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko har varit kund hos FHS sedan bolaget bildades och har nu behov av att kraftigt expandera sin serverpark och väljer att utöka sitt samarbete.

”Gekko har mycket höga krav på sin driftsmiljö på grund av den realtidshandel inom finansiella produkter som företaget bedriver. Vi är mycket nöjda med att Gekko uppskattar de tjänster som vi levererar inom high-end segmentet för finansiella tjänster och väljer att expandera samarbetet kraftigt.

FHS fokuserar på att leverera skräddarsydda lösningar för finansbolag då FHS har en avsevärd spetskompetens inom detta område.”, säger FHS Ordförande Stefan Willebrand.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) och utgör 14 % av totala portföljvärdet. FHS är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 21 % av totala portföljvärdet samt är ett koncernbolag av Willebrand Invest.

Ladda ned press release som PDF.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, Ordförande
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@financialhostingsolutions.comGekko Global Markets Limited (”Gekko”) (http://www.ggmarkets.com/) has decided to expand its hosting agreement with Financial Hosting Solutions Sweden (”FHS”) (www.financialhostingsolutions.com). Gekko has been a client of FHS since the company was founded and now has the need to expand its farm of servers.

”Gekko has very high demands on the server environment because of the real time financial services which it offers. We are very satisfied with the fact that Gekko appreciates the services which we offer within the high-end segment of financial services and wants to expand the partnership.

FHS focuses on delivering customized solutions for financial companies where FHS has extensive experience.”, says the Chairman of FHS Stefan Willebrand.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) (www.willebrandinvest.com) and represents 14 % of the total portfolio value. FHS is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 21 % of the total portfolio value and is considered a group company of Willebrand Invest.

Download the press release as PDF.

For more information contact:

Stefan Willebrand, Chairman
Financial Hosting Solutions AB
www.financialhostingsolutions.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@financialhostingsolutions.com

Willebrand Invest AB (publ): Gekko Global Markets Ltd. genererar rekordvolymer

På grund av den extrema volatiliteten på börsen har Gekko sett rekordhöga volymer under de senaste veckorna och genererade inkomster över 250,000 GBP. Den nyligen implementerade riskmodellen fungerade på ett mycket tillfredställande sätt vilket resulterade i att den bästa dagen genererade inkomst över 65,000 GBP medan den sämsta dagen genererade en förlust om 20,000 GBP.

Gekko planerar en uppgradering av sin teknologiplattform inom kort och lanserade nyligen en ny hemsida på www.ggmarkets.com.

Gekko har även etablerat sig aktivt på Facebook genom http://www.facebook.com/GekkoMarkets och http://www.facebook.com/pages/Gekko-Global-Markets-Deutschland/122565044502149 för den tyska divisionen vilken skall lanseras inom kort.

Besök även Next Generation Finance Invest AG (www.nextgfi.com) http://www.facebook.com/nextgenerationfinance vilka är huvudägare av Gekko och nära partners till Willebrand Invest.

Gekko är ett portföljbolag av Willebrand Invest och utgör 14 % av totala portföljvärdet.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

Ladda ned hela nyheten som PDFDue to the extreme market volatility Gekko saw record trade volume during the last couple of weeks and generated revenues above 250,000 GBP. The newly implemented risk model worked very well which resulted in the largest daily positive P&L swing being 65,000 GBP in contrast to the largest negative day which was 20,000 GBP.

Gekko is planning an upgrade of its technology platform and recently launched a new site at www.ggmarkets.com.

Gekko has actively established itself on Facebook at http://www.facebook.com/GekkoMarkets and http://www.facebook.com/pages/Gekko-Global-Markets-Deutschland/122565044502149 for the German division which will launch shortly.

Also visit Next Generation Finance Invest AG (www.nextgfi.com) http://www.facebook.com/nextgenerationfinance which is majority owners of Gekko and close partners to Willebrand Invest.

Gekko is a portfolio company of Willebrand Invest and represents 14 % of the total portfolio value.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
www.willebrandinvest.com
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Download the news item as PDF

En sund investering i en fallande börs

I dagens stormiga börsklimat och i synnerhet i samband med den pågående nyemissionen och listningen av Willebrand Invest uppstår ofta frågan hur bolaget hanterar börsfallet och om/hur det påverkar oss. Självklart är det aldrig positivt att se stora globala värden gå upp i rök men samtidigt är det i sådana här situationer som de bästa affärerna uppstår. Jag kommer klart ihåg förra nedgången under 2009 då vi köpte aktier som Swedbank runt 20 kronor och SEB runt samma nivå och jättar som Goldman Sachs handlades ned till runt 50 dollar.

Willebrand Invest har inte som affärsmodell att spekulera eller investera på börsen, Willebrand Invest har istället för avsikt att bygga värden tillsammans med Entreprenörer både lokalt och globalt. Om portföljbolagen sedan blir börsnoterade för att skapa en likviditet och en möjlig exit så är det något helt annat än ett investmentbolag som har sina stora innehav i börsnoterade bolag.

Willebrand Invest har inte som avsikt att köpa Swedbank vid 20 kronor och sälja vid 40 kronor några veckor senare, Willebrand Invest har däremot ambitionen att bygga företag med ett fåtal anställda till vinstdrivande organismer som genererar värde för alla inblandade.

Min största framgång är när vi byggde SYCAP Group från ett insatt kapital på 1 miljon till ett bolag värderat till 100 miljoner, för att upprepa det i Swedbank till exempel hade vi varit tvungna att köpa vid 20 kronor och sälja vid 2000 kronor.

Vi är riskkapitalister, entreprenörer och företagsbyggare med en drivkraft att skapa värden åt kunder, anställda och ägare, bara genom den grundläggande värderingen kan vi åstadkomma en långsiktig värdeökning som vida överstiger den som kan erhållas på börsen. Börsen i sig är bara ett verktyg för oss att använda när vi skapar våra bolag. Det centrala för oss är att generera vinster i verksamheten vilket kan förse oss med goda utdelningar och exitmöjligheter då de rätta tillfällena uppstår.

Svaret på frågan är alltså att vi står på en oerhört stark grund som baseras på kunskap och engagemang vilket inte kan nervärderas av börsens svängningar. Willebrand Invest anser jag därför är en mycket god långsiktig investering för dig som vill ha en absolut avkastning över tid och vara delaktig i att bygga framtiden!

Stefan Willebrand, VD Willebrand Invest

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

 In today’s turbulent stock market and especially in the context of the ongoing share offer and listing of Willebrand Invest I often get asked how the company handles the current stock market, and if / how it affects us. Of course it’s never good to see major global values ​​go up in smoke but it is in these situations that the best opportunities occur. I clearly remember the last bear market in 2009 when we bought the shares of Swedbank around 20 SEK and SEB around the same level, and giants such as Goldman Sachs traded down to around 50 dollars.

The business model of Willebrand Invest is not to speculate or invest in the stock market; instead Willebrand Invest intends to build value together with entrepreneurs both locally and globally. The portfolio companies may become publicly traded in order to create liquidity and to facilitate a possible exit, but is quite different from an investment company whose significant holdings is in listed companies.

Willebrand Invest has no intention to buy Swedbank at 20 SEK and selling it at 40 SEK a few weeks later, Willebrand Invest, by contrast, aims to build companies with few employees into profitable organisms that generate value for all stakeholders.

My greatest success is when we built SYCAP Group from an invested capital of 1 million SEK into a company valued at 100 million SEK, to repeat this in Swedbank, for example, we had been forced to buy at 20 SEK and sell at 2,000 SEK.

We are venture capitalists, entrepreneurs and creators of businesses with an incentive to create value for customers, employees and owners; only by sticking to these basic values ​​can we achieve long-term increase in value that far exceeds what can be obtained on the stock market. The stock market itself is just a tool for us to use when we create our companies. The key for us is to generate profits in the businesses, which can provide us with good dividends and exit opportunities when the right opportunities arise.

The answer is that we are on a strong foundation based on knowledge and commitment which cannot be influenced by the stock market swings. Willebrand Invest, I believe, therefore, is a very good long term investment for those who want an absolute return over time and be involved in building the future!

Stefan Willebrand, CEO of Willebrand Invest

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Willebrand Invest AB (publ) startar publik nyemission

Willebrand Invest AB (publ) har nu nöjet att presentera sin första publika nyemission. Genom denna kontantemission har WIAB som målsättning att uppnå totalt över 100 aktieägare, för att kunna genomföra en listning på Nordic MTF.

De dryga 4 miljoner SEK som bolaget tillförs genom denna kontantemission ska skapa en rejäl buffert för WIAB att stötta sina portföljbolag genom de nära förestående expansionsfaser som de står inför.

Ladda ned broschyr

Ladda ned memorandum

Några ord från VD om emissionen.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@willebrandinvest.com

Läs hela nyheten i PDF.Willebrand Invest AB (publ) is pleased to present its first public share offer. The target for this share offer is to establish more than 100 shareholders in order to conduct a listing on Nordic MTF.

The company seeks roughly 4 million SEK which will establish adequate margin for supporting the portfolio companies of WIAB during the imminent expansion phase.

Download folder (Swedish only)
Download memorandum (Swedish only)

A few words from the CEO.

For more information contact:

Stefan Willebrand, CEO
Willebrand Invest AB (publ)
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@willebrandinvest.com

Download the PDF.

 

Bricknode AB: Fundior AB (publ) väljer Bricknode som helhetsleverantör av finansiellt system

Fundior AB (publ) (www.fundior.se) har valt Bricknodes finansiella helhetslösning (Bricknode Financial Systems ”BFS”) som stomme i sin nya lansering av inlåningskonton och investeringstjänster. Genom BFS får Fundior en fullständig plattform för att kunna erbjuda sina kunder allt från sparkonton till fond och aktiehandel samt strukturerade produkter och OTC-tjänster.

Bricknode kommer att agera partner till Fundior genom deras internationella expansion i Norden och Baltikum.

Länk till pressrelease från Fundior AB som är listade på Aktietorget: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=59380

”Vi är glada över att Fundior har valt Bricknode som helhetsleverantör och upptäckt de fördelar som finns hos BFS för att stödja en framtida expansion på många fronter. Hela processen med Fundiors lansering har varit mycket intressant och givande för Bricknode eftersom vi vill se oss som affärspartner till våra kunder”, säger Bricknode AB:s Ordförande Stefan Willebrand.

För mer information kontakta:

Stefan Willebrand, Ordförande
Bricknode AB
Tel: +46 (0)8 559 22 376
E-post: stefan@bricknode.com

Läs hela nyheten i PDF genom att klicka här.

Bricknode AB är ett portföljbolag av Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.comFundior AB (publ) (www.fundior.se) has selected Bricknode Financial Systems ”BFS” developed by Bricknode AB as its cornerstone when launching their new services covering deposit accounts and investment accounts. Through BFS Fundior will gain a complete platform to offer customers everything from savings accounts to funds and stock trading together with structured products and OTC-services.

Bricknode will act as a partner to Fundior through their international expansion throughout the Nordic region and the Baltics.

Link to the press release issued by Fundior AB which is listed on Aktietorget: http://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=59380

“We are happy that Fundior selected Bricknode as its main supplier by discovering the benefits which BFS offers by supporting future expansion in many directions. The complete process with launching Fundior has been very interesting and educating for Bricknode since our goal is to act as a business partner to our customers”, says Stefan Willebrand, Chairman of Bricknode AB.

For more information contact:

Stefan Willebrand, Chairman
Bricknode AB
Phone: +46 (0)8 559 22 376
E-mail: stefan@bricknode.com

Read the whole news item in PDF, click here.

Bricknode AB is a portfolio company of Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com

Vår vision, starta en mäklarfirma på ett klick!

Trots utvecklingen av molntjänster och automatisering av processer är jag fortfarande överraskad över hur svårt det är för en ny mäklarfirma att komma igång på en mjukvaruplattform. Bricknode har som vision att en mäklarfirma skall kunna komma igång på vår plattform genom några enkla klick!

Bricknode Financial Systems är byggd på ett sätt som gör det möjligt för en kund att ta hand om nästan hela processen med att konfigurera och starta sin plattform online med hjälp av vårt konfigurationsverktyg.

Genom vårt nätverk av så kallade service providers av alla typer är det till och med möjligt att komma igång med clearingpartners och avstämningskonton online. Detta är en av anledningarna till att jag ser Bricknode som en kraft som kan förändra en industri. Tiderna då konsulter behövde arbeta under ett halvår med att konfigurera ett banksystem med hårdvara och mjukvara är nu snart borta.

Tänk dig att du vaknar en dag och vill starta en mäklarfirma. Genom att besöka Bricknode kan du erhålla ett komplett ansökningspaket för relevant finansinspektion, inloggning till konfigurationsverktyget där du kan göra de val som behövs för att ha plattformen igång på direkten. Du kan till och med betala månadsavgifterna och royalty med hjälp av ditt kontokort!

Enligt min mening är det åt detta håll som teknologin kommer att utveckla finansmarknaden och vi är just nu mitt inne i det!

/Stefan WillebrandGiven the advent of cloud services and automation of processes I am still struck by how difficult it is for a new brokerage or bank to get started with a software platform. At Bricknode our vision is to be able to start a brokerage in a click!

The Bricknode Financial System is built in a way that makes it possible for a customer to take care of almost all configurations and setups online within our configuration tool.

Through our network with service providers of all sorts it is even possible to get set up with clearing partners and custody account holders online. This is one reason that I view Bricknode as an industry changer, gone are the days when consultants had to work for 6 months to configure a banking system with numerous hardware and software components.

Imagine that you wake up one day and want to start a brokerage. By visiting Bricknode you can get a complete application pack for the relevant regulatory body that you belong to, a login to the configuration tool where you can make choices for having your platform up and running in no time. You can even pay the monthly fees and royalties with a credit card!

In my view this is where the new technology is going to take the financial markets and we are right in the middle of it!

/Stefan Willebrand

Bra exempel på förnuftigt företagande

Jag kom precis tillbaka från den årliga bolagsstämman för investeringsbolaget Melker Schörling AB som är ett utmärkt exempel på förnuftigt företagande. Ledningen har en stor förståelse för de finansiella marknaderna och deras portföljbolag och arbetar för att bibehålla låg eller ingen belåning i investmentbolaget. Genom att se till att hålla krutet torrt för mer utmanande tider kan de se till att de kan stödja sina portföljbolag och göra nya förvärv om de uppstår.

Om jag skulle behöva välja bara ett investmentbolag att investera i skulle jag välja MSAB, med undantag för mitt eget Willebrand Invest naturligtvis 😉

/ Stefan WillebrandI just came back from the annual shareholders meeting of the investment company Melker Schörling AB which constitutes a great example of sound business. The management team has a great understanding of the financial markets and their portfolio companies and works to maintain low or no debt in the investment company. By making sure they have their powder dry for more challenging times they are making sure that they can support their portfolio companies and make great acquisitions if they arise.

If I would have to select only one investment company to invest in I would select MSAB, except for my own Willebrand Invest of course 😉

/Stefan Willebrand

Att skapa värde för alla intressenter

För att öka chansen till framgång som entreprenör måste du skapa värde för alla intressenter. Vad menar jag med intressenter? Tja, kunder, slutanvändare, anställda, ägare etc. Kort sagt, alla som har ett intresse i ditt företag och dina produkter eller tjänster. Visst, du kan ha vissa kortsiktiga framgångar som bygger på ”the greater fool theory” men inte i långa loppet.

Om jag går tillbaka till mig själv, vad gör mitt företag Bricknode för att uppnå detta? Den finansiella mjukvaruplattform som Bricknode utvecklar använder all den senaste teknologin för att sänka kostnaderna och öka vinsterna för dess intressenter.

Kunder – licenstagare av Bricknode Financial System kan erbjuda ett storskaligt finansiellt system utan att ha någon IT-personal för utveckling eller underhåll. Eftersom affärsmodellen för Bricknode bygger på att förvärva ”partners” i motsats till ”kunder” är de fasta kostnaderna för dessa partners mycket låga. Bricknode deltar genom att få royalty från varje transaktion, när vår partner tjänar pengar gör Bricknode det också. Detta innebär att Bricknode deltar i risken som partnern har och blir kompenserad genom att få del av uppsidan.

Slutanvändare – slutanvändarna av Bricknode Financial System vinner genom att kunna använda ett toppmodernt finansiellt system som stödjer alla former av finansiell verksamhet utan någon kostnad för slutanvändaren. Allvarligt, varför är det fortfarande inte möjligt att få strömmande aktiekurser i realtid när du loggar in på din internetbank?

Anställda – genom att bevara kulturen hos ett litet företag kan Bricknode införa ny teknik mycket snabbt och utveckla och främja dess anställda som också deltar som ägare i bolaget, alla vinner.

Ägare – ägarna av Bricknode erhåller uppenbarligen vinster från den genererade vinsten samt också intellektuellt genom att få en chans att påverka bolaget och få feedback från ledningen.

Detta är några exempel på intressenter och idéer och vad värdeskapande kan innebära.

/ Stefan WillebrandTo increase the chance of success as an entrepreneur you have to create value for all stakeholders. What do I mean by stakeholders? Well, customers, end users, employees, owners etc. In short, everyone that has an interest in your company and your products or services. Sure, you can have some short-term success relying on the greater fool theory but not for the long run.

Going back to myself, what is my main company Bricknode doing to achieve this? The financial software platform that Bricknode is developing is using all the latest technological developments in order to lower costs and increase profits for all parties.

Customers – licensees of the Bricknode Financial System is able to offer a large scale financial system without having any IT-staff for development or maintenance. Since the business model for Bricknode is based on acquiring “partners” as opposed to “customers” the fixed costs for the partners are very low. Bricknode participates by getting royalty from each transaction so when our partner makes money Bricknode makes money as well. This means that Bricknode participates in the risk that the partner has in return for a cut of the upside.

End users – the end users of the Bricknode Financial System gains by being able to use a top line financial system that supports all forms of financial activity without any cost for the end user. Seriously, why is it still not possible to get real time streaming stock quotes when you log on to your online bank?

Employees – by preserving the “small company” – culture Bricknode is moving quickly to adopt new technology and to develop and promote its employees who are also participating as owners in the company, everyone gains.

Owners – the owners of Bricknode obviously gains from the generated profits but also intellectually by getting a chance to influence the company and getting feedback from management.

These are some examples of stakeholders and ideas of what value creation can occur.

/Stefan Willebrand

Tillbaka på bloggen!

Efter en period av otroligt hårt arbete är jag nu tillbaka igen på bloggen. Så, vad har jag gjort? Bland annat har jag bildat ett nytt hostingföretag som redan är lönsamt och heter Financial Hosting Solutions Sweden AB, jag har bildat ett publikt investmentbolag som heter Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com som kommer att bli noterat på en börs i Sverige under sommaren med över 100 aktieägare.

Inom investmentbolaget har jag ackumulerat alla mina innehav för att effektivisera mina insatser och skapa en möjlighet för mina ”followers” att delta i allt jag gör.

Mitt huvudprojekt, Bricknode AB, har nått sin andra fas där det är dags för leverans och har redan börjat att sälja. Denna vecka har Bricknode flyttat in i ett helt nytt kontor i Gothia Science Park i Skövde och ockuperar nu 283 kvm på översta våningen i flaggskeppsbyggnaden som kallas Portalen.

Bricknode har nu bevisat sig med ett team som har exekverat perfekt enligt plan. Jag ser fram emot att uppdatera er kontinuerligt om våra framsteg och jag vill tacka personerna på Gothia Science Park för deras stora stöd och det otroliga teamet på Bricknode!

Jag måste också tacka min familj för den backup som de har givit mig och stått ut med de långa timmarna på jobbet, utan dem hade detta inte varit möjligt!

/Stefan WillebrandAfter a period of excruciatingly hard work I am now back again at the blog. So, what have I been doing? Amongst other things I have founded a new hosting company that is already profitable and is named Financial Hosting Solutions Sweden AB, I have founded a public investment company called Willebrand Invest AB (publ) www.willebrandinvest.com which will become listed on an exchange in Sweden during the summer with over 100 shareholders.

Within the investment company I have aggregated all my holdings to streamline my efforts and create an opportunity for my followers to participate in everything that I do.

My main project, Bricknode AB, has reached its second stage where it is time for delivery and is already making sales. This week Bricknode has moved into a brand new office space within Gothia Science Park in Skövde now occupying 283 sq. meters on the top floor of the flagship building called Portalen.

Bricknode has now proved itself with the team executing perfectly according to plan. I am looking forward to updating you continuously on our progress and I would like to thank the people at Gothia Science Park for their great support and the unbelievable team at Bricknode!

I must also thank my family for backing me up and putting up with the long hours at work, without them non of this would be possible!

/Stefan Willebrand