Optioner vs CFD

Med nästan varje person jag talar med i Sverige gällande CFD-marknaden möts jag av frågan om dessa instrument inte är det samma som optioner vilket jag tycker är fantastiskt. Skillnaden mellan CFD och optioner är mycket stor och CFD-kontrakten förenklar handeln avsevärt.

En option innehåller flera variabler som investeraren inte behöver beakta när det gäller handel med CFD.

En option innehåller tre viktiga variabler, tidsvärde, realvärde och lösendatum. Detta betyder att investeraren kan ha helt rätt i sin åsikt att en aktie till exempel skall gå upp men lyckas inte pricka in detta inom en viss tid eller får betala ett högre pris för optionen på grund av hög volatilitet.

Ett CFD-kontrakt innehåller inte någon av dessa variabler utan uppträder på exakt samma sätt som den underliggande aktien och det finns heller ingen speciell tid då investeraren måste avyttra kontraktet. På grund av detta anser jag att risken med CFD är avsevärt lägre än en option och investeraren kan också kontrollera riskerna på ett avsevärt mer överskådligt sätt.

Problemet är att CMC Markets och IG Markets har gått in i Sverige med en marknadsföring som är mer tilltalande för engelsmän och fokuserar på gambling istället för minimering av risker och ett mer seriöst budskap. Jag är dock säker på att detta kommer att ändras allt eftersom och de större aktörerna som Avanza, Nordnet och våra stora banker kommer att se fördelen med dessa produkter.

/Stefan WillebrandWith almost every person that I talk to in Sweden about the CFD-market i get the same question regarding what difference there is between CFD and Options which I find amazing. The difference between CFD and Options is great where CFD-contracts make it much easier for the investor.

An Option contains a number of variables which the investor does not have to consider when trading a CFD.

An Option contains three important variables, time value, intrinsic value and expiration time. This means that an investor can be totally right with the opinion about a stock going higher but because of the expiration time a loss occurs or the price paid was too high because of the volatility at the time of the purchase.

A CFD-contract does not contain any of these variables but acts exactly as the underlying stock with no expiration times. Because of this I think that the risk with a CFD is much less than the risk of an Option. At the same time the investor can be in total control of leverage and risks.

The problem is the fact that CMC Markets and IG Markets has approached Sweden the same way as they approached the UK with a focus on gambling and quick profits instead of focusing on diversification and minimizing risk which would give the product a much more serious image. I am totally convinced that the larger players like Avanza, Nordnet and the big banks has to see the positive features connected to this product and start offering CFD-contracts in a big way.

/Stefan Willebrand

Vad är ”Nästa generations finansiella instrument”?

”Nästa Generations Finansiella Instrument” eller NGFI betyder för mig instrument som har fått sitt genombrott i olika delar av världen under de senaste fem åren. Dessa tillgångsklasser anses ofta vara mycket exotiska eller med andra ord mer avancerade än traditionella instrument som aktier och fonder.

Många anser också att vissa av dessa instrument är mindre seriösa vilket jag kan förstå men inte håller med om.

Ett exempel skulle kunna vara CFD-kontraktet vilket många tycker är ett oseriöst instrument. Jag undrar då vad skillnaden är på ett CFD instrument som tillhandahålls av en oseriös leverantör och en vanlig aktie som en oseriös mäklare försöker lura på sin kund (se filmen Boiler Room).

Alltså, det är inte instrumentet som är oseriöst utan snarare bör den stämpeln associeras med den som tillhandahåller eller säljer produkten.

Det finns många fördelar med NGFI och många fallgropar vilka jag kommer att belysa under de närmaste veckorna då artiklarna kommer att handla om alla dessa instruments egenskaper.

/Stefan Willebrand

“Next Generation Financial Instruments” or NGFI to me means financial asset classes which has had their breakthroughs during the last five years in various parts of the world. These assets are often viewed as very exotic or more advanced than traditional financial instruments like shares and funds.

Some view these instruments as less serious than traditional instruments which I can understand but I do not agree with that view.

An example would be CFD-contracts which are often viewed as not serious. I am wondering what the difference is between a CFD instrument that is offered by a less serious company compared to a regular share offered by a less serious broker trying to con a customer (see the movie Boiler Room).

To summarize, it is not the instrument that is less serious but rather the party that offers the instrument.

NGFI offers a number of advantages but also a lot of pitfalls which I will offer some light upon during the next couple of weeks where the articles will concentrate on the properties of these instruments.

/Stefan Willebrand